Rychlý kontakt

Činnost kanceláře

byla ukončena !!!

Rychlé hledání

4000.-Kč za váš tip
na prodej nemovitosti!!
(z uskutečněného obchodu)

Co pro Vás uděláme
Posudky a tržní ocenění
Dokumenty pro klienty dle NOZ
Co nabízíme
Kde inzerujeme
Developeři
Reference
.

Co pro Vás uděláme

 • Náš makléř vás navštíví, nemovitost vyfotí, poradí vám s cenou a zapíše si veškeré technické informace. Projde s vámi zprostředkovatelskou smlouvu a dohodnete společně podmínky prodeje či pronájmu.
 • V kanceláři zavede nemovitost a fotografie do realitního softwaru, který umožní vaši nabídku okamžitě rozeslat na veškerou námi využívanou internetovou inzerci a na naše webové stránky.
 • Dále makléř zpracuje podklady pro inzerci vaší nemovitosti v tištěných médiích a souběžně hledá v naší rozsáhlé databázi poptávajících klientů případného zájemce.
 • Se zájemci pak makléř absolvuje prohlídky vaší nemovitosti, buď za vaší osobní účasti, nebo samostatně a to tak dlouho, dokud některý se zájemců nesloží rezervační kauci.
 • V tuto chvíli právníci kanceláře začínají připravovat potřebné kupní či nájemní smlouvy, dohody, předávací protokoly, hypoteční poradci navrhují způsoby financování, soudní znalci tvoří znalecké posudky, zprostředkujeme notářskou úschovu peněz a postaráme se o vklad do katastru nemovitostí.Vy nemusíte tedy dělat vůbec nic...
 • Dohlédneme na bezpečnost celé transakce, nikdo vás nepodvede ani nenapálí.
 • Poradíme jakou daň byste měli platit a kdy.

PRACUJEME ZA VÁS, SPOLEHNĚTE SE NA NÁS!

 

.

Posudky a tržní ocenění

 

Zpracujeme vám posouzení tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení nebo pro soudní spory, či jiné potřeby. Pozemky, byty, chaty, chalupy, RD.

Rychle a kvalitně.

 

Cena posudku: 1500,-Kč

.

Dokumenty pro klienty dle NOZ

POUČENÍ

ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 


realizované ze strany společnosti: AP REALITY s.r.o.,

IČO: , se sídlem: Luční 244, Ořech, Praha západ, 25225,

zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze,odd. C vl. 93208,

tel.: 775355223, e-mail: info@apreality.cz, www.apreality.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)


                                  


Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 

-        Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

-        Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí  / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

-        Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

-        Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě)-  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 30 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

-        Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www.apreality.cz

-        Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -  procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

-        Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

-        Provize bude splatnádo 14 dnůpo dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);

-        Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

-        Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).   

 

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 

-        Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

-        Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

-        Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

    

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (nutno vyplnit přísl. části textu):

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

 

Adresát: ...

se sídlem: ...

e-mail: ..., FAX: ...

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. ...

 

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

 

V Praze dne 5.1. 2014

 

 

 

...............................................

Jednatelka AP REALITY s r.o.

       ( zprostředkovatel)

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Co nabízíme

Potřebujete prodat či pronajmout
dům, byt, chatu nebo pozemek?

Nevíte jak, komu a za kolik?

POMŮŽEME VÁM!

.

Kde inzerujeme

NAŠIMI MEDIÁLNÍMI PARTNERY JSOU

 

 • měsíčník GRAND REALITY, vychází v nákladu 130 000ks, k odběru zdarma na tisíci odběrných místech, naleznete v něm kvalitní, výhradně realitní inzerci nejvýznamějších realitních kanceláří
 • měsíčník REALIT, prestižní realitní časopis( 45Kč) s adresářem RK, tematickou inzercí a množstvím s realitami souvisejících člán

 

Dále střídavě inzerujeme na těchto nejznámějších českých realitních serverech:

 • Sreality.cz
 • Netrealit.cz
 • Realityidnes.cz

 

ZAHRANIČNÍ SERVERY

  Po vstupu do EU jsme zpřístupnili naši nabídku nemovitostí zahraniční klientele prostřednictvím třetího nejvíce navštěvovaného evropského zpravodajského serveru EURO NEWS.

  Naši komletní nabídku s odkazem na naše webové stránky najdete exkluzivně umístěnou ve formě banneru a firemního zápisu v sekci Bussines locator.

We offer our clients reliability in all aspects of the sale and tenancy of all types of properties.

  Invest in properties in a country where unique historical buildings abound yet where there's an extensive offer of modern residential buildings and all for very favorable prices.

  Have you decided to establish your company or set up a branch office in Prague - the Heart of Europe? We can office and commercial space for your every need.

  We also offer a wide selection of luxurious apartments or homes for short or long term.

  We can also advise you on typical Czech housing procedures and provide legal assistance also.

.

Developeři

  Vážení investoři,

nabízíme vám úzkou spolupráci nad vznikajícími projekty obytných celků. Dnes a denně pracujeme s klientem, přesně známe jeho potřeby a současné požadavky na bydlení. To se týká jak technologie výstavby a použitých materiálů, tak zařizovacích předmětů a vybavení..

  Dále nabízíme spolupráci při prodeji bytů. V naší databázi máme velké množství aktuálních poptávek jednotlivých klientů po nových či rekonstruovaných bytech.

  Zajistíme veškerý právní servis i hypoteční úvěry.

.

Reference

  Během našeho působení na realitním trhu od nás odešlo již mnoho spokojených klientů. Jak velkých firem či jednotlivých podnikatelů, tak mnoho našich občanů a nezanedbatelný počet cizinců.

Ne každý samozřejmě vyjádřil svou spokojenost písemně. Z těch, kteří tak učinili vybíráme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin Webové stránky vytvořil Acceler